Основними завданнями Відділу є:

 • моніторинг якості підготовки фахівців в Університеті;
 • сприяння працевлаштуванню студентів і випускників для реалізації їх права на працю;
 • організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • організація замовлення документів про вищу освіту та додатків до них;
 • виготовлення (друк) документів про вищу освіту та додатків до них.

Для виконання своїх завдань відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації здійснює такі функції:

З питань моніторингу якості підготовки фахівців в університеті:

 • участь у плануванні роботи Університету, вченої ради Університету, ректорату з питань якості підготовки фахівців;
 • підготовка проектів відповідей на запити/листи з питань якості організації освітнього процесу;
 • розробка проектів нормативних документів, наказів, розпоряджень та заходів з підвищення якості підготовки фахівців в Університеті;
 • участь у роботі комісій відповідно до наказів та розпоряджень ректора Університету;
 • інформування структурних підрозділів Університету про нові нормативно-розпорядчі документи в галузі освіти;
 • розробка рекомендацій щодо вдосконалення навчального процесу в Університеті з урахуванням результатів його моніторингу;
 • планування роботи з організації та проведення моніторингу якості підготовки фахівців в Університеті;
 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, щодо моніторингу якості освітнього процесу;
 • організація та проведення семінарів і нарад з питань моніторингу якості освітнього процесу з працівниками деканатів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету;
 • підготовка звітів про результати моніторингу якості підготовки фахівців в Університеті;
 • участь в організації та проведенні ректорського контролю рівня навчальних досягнень студентів;
 • розробка комплексних критеріїв якості підготовки фахівців в Університеті;
 • визначення відповідності організації освітнього процесу нормативним вимогам;
 • координація діяльності факультетів, кафедр Університету з питань організації контролю якості знань студентів;
 • надання консультативної та методичної допомоги з питань моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти учасникам (кафедрам, науково-педагогічним працівникам, студентам) моніторингових процедур;
 • аналіз рівня навчальних досягнень студентів та визначення його відповідності нормативним вимогам (аналіз поточного, модульного, підсумкового контролю, атестації здобувачів вищої освіти; загальний аналіз результатів ректорського контролю);
 • визначення рейтингу навчальних досягнень студентів за результатами екзаменаційних сесій;
 • розробка та впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників;
 • визначення рейтингу факультетів Університету;
 • визначення відповідності кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення підготовки фахівців Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • опрацювання інформації, її аналіз та систематизація, порівняння отриманих результатів з нормативними вимогами, стандартами;
 • формування інформаційних банків даних про функціонування освітньої системи Університету;
 • прогнозування розвитку Університету на основі аналізу отриманих відомостей про якість підготовки фахівців;
 • розробка науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій з поліпшення якості підготовки фахівців в Університеті.

З питань сприяння працевлаштуванню студентів і випускників для реалізації їх права на працю;

 • участь у плануванні роботи Університету, вченої ради Університету, ректорату з питань сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету;
 • розробка проектів нормативних документів, наказів, розпоряджень та заходів з питань сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету;
 • інформування структурних підрозділів Університету про нові нормативно-розпорядчі документи з питань сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету;
 • підготовка інформації для подання за вимогою органів державної влади та місцевого самоврядування.
 • співпраця з потенційними роботодавцями та забезпечення оперативного заповнення вакансій;
 • запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та Університетом для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;
 • вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву Університету;
 • проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює Університет;
 • інформування студентів і випускників Університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • створення бази даних студентів і випускників, які звернулися з питань працевлаштування;
 • накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів і випускників. Надання інформації студентам і випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності);
 • організація роз’яснювальної роботи зі студентами та випускниками щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • надання консультацій студентам і випускникам щодо оформлення резюме;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами з питань можливості подальшого їх працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів зі сприяння працевлаштування студентів і випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари – практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій тощо);
 • моніторинг працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;
 • надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації для прискорення подальшого працевлаштування;
 • підготовка звітів про результати роботи зі сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету.

З питань організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти:

 • участь у плануванні роботи Університету, вченої ради Університету, ректорату з питань організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • розробка проектів нормативних документів, наказів та розпоряджень з питань організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • участь у роботі комісії з розробки навчальних планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • організація розробки навчально-методичного забезпечення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • організація роботи курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • оформлення та видача свідоцтв про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • підготовка звітів про організацію навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • підготовка актів списання свідоцтв про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 • підготовка ліцензійної справи для ліцензування діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.

З питань організації замовлення документів про освіту:

 • розробка проектів нормативних документів, наказів та розпоряджень з питань організації замовлення документів про вищу освіту та додатків до них;
 • формування (створення) замовлення документів про вищу освіту та додатків до них у ЄДЕБО;
 • підготовка інформації для документів про вищу освіту та додатків до них;
 • друк документів про вищу освіту та додатків до них;
 • підготовка звітів про видані документи про вищу освіту та додатки до них;
 • підготовка актів списання документів про вищу освіту та додатків до них, їх передача до бухгалтерії Університету;
 • підготовка інформації для подання за вимогою керівних органів державної влади та місцевого самоврядування.